E-TİCARET UYGULAMALARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞ YAPMA ALIŞKANLIKLARI İZMİR ÖRNEĞİ

 

 

Mihalis Kuyucu

Associate Prof., İstanbul Aydın University, TURKEY, michaelkuyucu@gmail.com

 

Abstract

E-Commerce Practices: Shopping Habits of University Students on On-line Shopping Platforms Izmir Sample

The rate of purchases made through the Internet through On-line platforms increases with each passing day. Benefits such as increased Internet speed, the development of secure banking services encourage consumers to shop on-line. With the fact that smart phones are a part of human life, people have begun to live a life that is intertwined with the Internet. This also changes consumers’ consumption habits. In this study, the aim was to describe the habits of shopping in on-line shopping sites among young people attending universities in Turkey. In the first part of the study, an update was made regarding the development of e-commerce concept in the world and in Turkey, and academic researches on e-commerce practices in Turkey were examined. In the practice section of the study, semi-structured interviews were conducted with 36 university students. In the study, the university students’ thoughts on on-line shopping sites were questioned, and the question of “How do the young people who are studying at university are looking at e-commerce sites?” were answered in light of the data obtained.  While it was observed that 86.1 percent of the students in the research did shopping at an individual level via Internet which is the most important step of e-commerce, it was also seen that those who did not do on-line shopping were still skeptical about on-line shopping due to “financial security” reasons.

Keywords:  E-commerce, On-line Shopping, Internet, İzmir,

Özet

İnternet aracılığı ile çevrim içi platformlardan yapılan alışverişlerin oranı her geçen gün artış göstermektedir. İnternet hızının artması, güvenli bankacılık hizmetlerinin gelişmesi gibi avantajlar tüketicileri çevrim içi yollarla alışveriş yapmaya teşvik etmektedir. Akıllı telefonların insan hayatının adeta bir parçası olması ile birlikte insanlar internet ile içiçe bir hayat yaşamaya başlamıştır. Bu durum, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de İzmir örneğinde üniversitelerde eğitim gören gençlerin çevrim içi alışveriş sitelerinden alışveriş yapma alışkanlıklarını betimlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın birinci bölümünde e-ticaret kavramının dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi ile ilgili bir güncelleme yapılmış ve Türkiye’de e-ticaret uygulamalarına yönelik yapılan akademik araştırmalar incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde 36 üniversite öğrencisi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Araştırmada İzmir örneğinde üniversite öğrencilerinin çevrim içi alışveriş sitelerine yönelik düşünceleri sorgulanmış ve elde edilen veriler eşliğinde “üniversitede eğitim gören gençler e-ticaret sitelerine nasıl bakıyor?” sorusunun yanıtı aranmıştır.  Araştırmada öğrencilerin yüzde 86,1’nin e-ticaretin en önemli ayağı olan internet aracılığı ile bireysel düzeyde alışveriş yaptıkları gözlemlenirken, alışveriş yapmayanların “finansal güvenlik” nedeni ile hala çevrim içi alışverişe tereddütle baktıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:  E-ticaret, Çevrim İçi Alışveriş, İnternet, İzmir


FULL TEXT PDF

CITATION: Abstracts & Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 24-26 June 2019- İstanbul, TURKEY

ISBN: 978-605-82433-6-1