AN EVALUATION ON THE VISIBILITY OF WOMEN ARCHITECTS IN THE ARCHITECTURE ENVIRONMENT

Tuba Büyükbayram1,  Adile Nuray Bayraktar2

1Master Student, Başkent University, Institute of Science and Technology, Department of Architecture, TURKEY, tubabuyukbayram@gmail.com

2Prof. Dr., Başkent University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture, TURKEY, nry.bayraktar@gmail.com

Abstract

AN EVALUATION ON THE VISIBILITY OF WOMEN ARCHITECTS IN THE ARCHITECTURE ENVIRONMENT

Efforts to break the perception of women as secondary in working life have been going on for centuries and this effort continues in the architectural environment as well as in all other fields. This study draws attention to the difficulties that female architects face compared to male architects, and addresses the problem of not being visible enough in the architectural environment despite their experiences, achievements and contributions. The aim of the paper is to open a discussion and raise awareness about the professional, academic and professional achievements of women architects and their secondary status in the architectural environment. In the study, women architects; A historical reading will be made through their roles in the architectural design process and practice, their participation and contribution to architectural education, their professional existence in different fields in the architectural environment. In this context, first of all, the first female architects of the Republic will be focused on; the first admission of women to the architecture branch of the academy, the first female architects to graduate from this branch, and mainly the leading female architects in their fields; The first female architects participating in the competitions, the first female architects who won an award, the first female architects who worked as a team leader in an architectural office, the first female academics and the successful female architects in professional life and their professional, academic and professional productions will be revealed. On the other hand, together with an evaluation of the current situation, it is aimed to emphasize the academicians who keep the issue of women in the architectural environment on the agenda and to make an evaluation of the researches made on this subject. Qualitative research method was determined as the research method in the paper; The research was completed by making a literature review, documentation and historical sequencing. As a result of the study, it has been understood that despite their professional, academic and professional experiences, achievements and contributions, the visibility of women architects in the architectural environment is still problematic and efforts in this regard are still ongoing.

Keywords: Women Architects, Architectural Environment, Professional Production of Women Architects, Women Academics, Professional Studies of Women Architects.

Özet

Kadınların çalışma hayatında ikincil olarak algılanma durumunu kırma çabaları yüzyıllardır devam etmekte ve bu çaba tüm alanlarda olduğu gibi mimarlık ortamında da sürmektedir. Bu çalışma kadın mimarların, erkek mimarlara kıyasla maruz kaldıkları zorluklara dikkat çekerek, deneyimlerine, başarılarına ve katkılarına rağmen, mimarlık ortamında yeterince görünür olmamaları sorunsalını ele almaktadır. Bildirinin amacı, kadın mimarların, mesleki, akademik ve profesyonel başarıları ile birlikte mimarlık ortamında ikincil kalma hallerine ilişkin bir tartışma açmak ve bu konuda bir farkındalık yaratmaktır. Çalışmada, kadın mimarların; mimari tasarım sürecindeki ve uygulamadaki rolleri, mimarlık eğitimine katılımları ve katkıları, mimarlık ortamında farklı alanlarda profesyonel olarak kendilerini var etme durumları üzerinden tarihsel bir okuma yapılacaktır.  Bu kapsamda öncelikle Cumhuriyet’in ilk kadın mimarları üzerinde durulacak; kadınların akademinin mimarlık şubesine ilk kabul edilişleri, bu şubeden mezun olan ilk kadın mimarlar anlatılacak  ve esas olarak alanında öncü kadın mimarlar; yarışmalara katılan  ilk kadın mimarlar, ilk kez ödül kazanan kadın mimarlar , bir mimarlık bürosunda ilk kez takım lideri olarak görev yapan kadın mimarlar, ilk kadın akademisyenler ve profesyonel hayatta başarı kazanmış kadın mimarlar  ve mesleki, akademik ve profesyonel üretimleri ortaya konulacaktır. Öte yandan güncel duruma ilişkin bir değerlendirmeyle birlikte, günümüzde mimarlık ortamında kadın konusunu gündemde tutan akademisyenlere de vurgu yapılması ve bu konuda yapılmış araştırmalara ilişkin bir değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bildiride araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi belirlenmiş; literatür taraması, belgeleme ve tarihsel sıralama yapılarak araştırmanın tamamlanması sağlanmıştır. Çalışmanın sonucunda mesleki, akademik ve profesyonel alanlardaki deneyimlerine, başarılarına ve katkılarına rağmen kadın mimarların mimarlık ortamında görünür olma durumlarının halen problemli olduğu ve bu konudaki çabaların halen sürmekte olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Kadın Mimarlar, Mimarlık Ortamı, Kadın Mimarların Mesleki Üretimleri, Kadın Akademisyenler, Kadın Mimarların Profesyonel Çalışmaları.


FULL TEXT PDF

DOI: https://doi.org/10.46529/darch.2023apr13

CITATION: Abstracts & Proceedings of DARCH 2023 April - 4th International Conference On Architecture & Design, 17-18 April 2023

ISBN: 978-605-72065-1-0